ZASADY OGÓLNE

1. Sala Zabaw BEE HAPPY jest miejscem zabaw dla dzieci od 1-go do 12-go roku życia.

 

2. Opiekunowie dziecka opłacając wstęp do Sali Zabaw, godzą się jednocześnie na zachowanie obowiązującego regulaminu.

 

3. Kartę magnetyczną na podstawie, której naliczany jest czas pobytu dziecka należy zwrócić pod koniec zabawy. Za zgubienie karty magnetycznej zostanie naliczona opłata w wysokości 50zł.

 

4. Opiekun sam kontroluje czas zabawy dziecka, za przekroczenie czasu zostanie naliczona dodatkowa opłata zgodna z cennikiem Sali Zabaw.

 

5. Za pierwszą godzinę bez względu na czas pobytu, podczas jej trwania, opłata jest stała zgodna z cennikiem Sali Zabaw.

 

6. Przed wejściem do Sali Zabaw, zarówno dzieci jak i rodzice są zobowiązani do ściągnięcia butów i pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni.

 

7. Kluczyk do szatni podbierany jest w recepcji Sali Zabaw. Za zgubienie kluczyka obowiązuje opłata wysokości 50zł.

 

8. Ubiór dziecka powinien być odpowiedni i umożliwiać swobodną zabawę.

 

9. Ze względów higienicznych w Sali Zabaw niewolno chodzić boso. Zarówno dzieci jak i dorośli muszą pozostać w skarpetkach.

 

10. Nie wolno pozostawić dziecka samego w Sali Zabaw bez zgłoszenia tego faktu pracownikom i wypełnieniu odpowiedniej dokumentacji Sali zabaw.

 

11. Rodzic/opiekun w Sali Zabaw przebywa wyłącznie w strefie rodzica bądź w strefie malucha.

 

 

12. Rodzic/opiekun oświadcza również, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do pozostawienia dziecka w Sali Zabaw.

 

13. Dzieci z jakimikolwiek schorzeniami przewlekłymi lub niepełnosprawnością nie mogą pozostać w Sali Zabaw bez opieki swoich pełnoletnich opiekunów.

 

14. Pracownicy Sali Zabaw ze względów bezpieczeństwa zastrzegają sobie prawo do odmowy możliwości pozostawienia dziecka pod opieką animatorki w przypadku dużej liczby dzieci przebywających Sali Zabaw.

 

15. Dzieci wchodzą do Sali Zabaw tylko pod nadzorem pełnoletniego opiekuna.

 

a. Opiekun pozostając z dzieckiem w Sali Zabaw sprawuje nad nim ścisłą opiekę, ponosi pełną odpowiedzialność za cały okres przebywania dziecka w Sali Zabaw.
b. Opiekun może pozostawić dziecko pod opieką animatora Sali Zabaw. W takim przypadku ma obowiązek dopełnić formalności określonych w punkcie od 31-38

16. Z urządzeń w Sali Zabaw można korzystać wyłącznie dzieci zgodnie z ich przeznaczeniem.

17. Opiekunowie zobowiązani są do pilnowania swojego dziecka podczas zabawy, aby uniknąć zachowań niebezpiecznych zagrażające bezpieczeństwu innych uczestników zabawy.

 

18. Zabrania się:

 

a. popychania, bicia i stosowania innych form przemocy w stosunku do innych uczestników zabawy,
b. wspinania się po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej, wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji,
c. skakania ze zjeżdżalni, wchodzenia na zjeżdżalnię „pod prąd”,
d. wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy,
e. niszczenia i brudzenia konstrukcji, zabawek, ścian i elementów wystroju
f. żucia gumy,
g. wynoszenia zabawek oraz innych pomocy edukacyjnych należących do Sali Zabaw,
h. wnoszenia zabawek z zewnątrz,
i. wspinania się po szafkach, regałach,
j. korzystania z urządzeń i wyposażenia w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem, informacjami, zaleceniami i zakazami pracowników.

 

19. Dzieci, które nagminnie łamią zasady bezpieczeństwa, a ich rodzice nie zwracają na to uwagi zostaną wyproszone z Sali Zabaw.

 

20. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność prawną za szkody wyrządzone przez dziecko na osobach i w mieniu.

 

21. Ze względów epidemiologicznych zabrania się przebywania w Sali Zabaw dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem opiekunów jest poinformowanie personelu o schorzeniach i niesprawnościach dziecka takich jak astma, epilepsja, zaburzeniach słuchu itp.

 

22. Do Sali zabaw niewolno wnosić własnych napojów oraz posiłków.

 

22. Na terenie Sali Zabaw nie wolno przemieszczać się w napojami oraz jedzeniem. Konsumpcja może odbywać się jedynie w strefie kawiarnianej.

 

24. Na czas zabawy opiekunowie dzieci są zobowiązani do ściągnięcia dziecku: okularów, zegarka, łańcuszków i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bawiących się dzieci.

 

25. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu (w tym papierosów elektronicznych) oraz spożywania napojów alkoholowych. Zabrania się również wprowadzania zwierząt.

 

26. Na terenie Sali Zabaw może jednocześnie przebywać maksymalnie 100 dzieci.

 

27. Za rzeczy zagubione lub pozostawione w Sali Zabaw właściciel nie ponosi odpowiedzialności.

 

28. Wszelkie znalezione na terenie Sali Zabaw przedmioty należy przekazać personelowi, którzy będą nimi dysponować zgodnie z przepisami prawa.

 

29. Właściciel Sali Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń w Sali Zabaw.

 

30. Jeśli zdarzą się urazy fizyczne odniesione przez osoby przebywające na terenie sali zabaw należy ten fakt natychmiast zgłosić do animatora lub innego pracownika.

 

31. W przypadku przebywania dzieci pod opieką rodzica/opiekuna za czynności samoobsługowe i higieniczne odpowiada opiekun.

 

DZIECI POZOSTAJĄCE POD OPIEKĄ ANIMATORA

 

32. Opiekun pozostawiający dziecko pod opieką animatora Sali Zabaw zobowiązany jest do wypełnienia karty pobytu, a w tym do podania aktualnego numeru telefonu kontaktowego oraz wylegitymowania się dowodem tożsamości celem wydania dziecka po skończonej
zabawie osobie, która go przyprowadziła W przypadku, gdy dziecko będzie odbierane przez inną osobę niż ta przez którą zostało przyprowadzone osoba przyprowadzająca jest zobowiązana zostawić upoważnienie do odbioru podając dane indentyfikacyjne wskazanej w
upoważnieniu osoby tj. imię i nazwisko nr. Dowodu osobistego lub PESEL.

 

33. W Przypadku pozostawienia dziecka pod opieką animatora w Sali Zabaw Kartę magnetyczną na podstawie, której naliczany jest czas pobytu dziecka, rodzic może zabrać ze sobą i zwrócić w momencie odbioru dziecka lub pozostawić w recepcji.

 

34. W przypadku pozostawienia karty w recepcji rodzice mogą wyrazić zgodę na korzystanie pozostawionych dzieci z produktów kawiarnianych. Personel kawiarni kwotę należną za zakupione produkty nabije na kartę. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do uiszczenia opłaty
należnej za dokonane przez dziecko zakupy.

 

35. Dzieci pozostawione pod opieką animatorki, dostają nakleję z imieniem.

 

36. Maksymalny czas pobytu dziecka w Sali Zabaw pod opieką animatorów wynosi 3 godziny.

 

37. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do podania godziny odbioru i odebrania dziecka najpóźniej do podanej godziny.

 

38. Dzieci pozostające pod opieką animatora Sali Zabaw, muszą mieć ukończone 3 lata oraz być samodzielne w czynnościach samoobsługowych i higienicznych. Animatorzy nie biorą odpowiedzialności za pomoc w czynnościach higienicznych.

 

39. W przypadku zgłaszania przez dzieci lub zaobserwowanego przez animatora Sali Zabaw złego samopoczucia rodzic zostaje o tym poinformowany i ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka. W takiej sytuacji rodzic/opiekun ma obowiązek uiścić opłatę zgodnie z
cennikiem Sali Zabaw.

 

40. W przypadku nagminnego łamania zasad bezpieczeństwa przez dzieci pozostawione pod opieką animatora Sali Zabaw rodzic zostaje o tym poinformowany i ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka. W takiej sytuacji rodzic/opiekun ma obowiązek uiścić opłatę zgodnie z cennikiem Sali Zabaw.

 

REZERWACJE GRUPOWE

 

41. Wejścia grupowe organizowane są dla przedszkoli, szkół i innych instytucji wychowawczoopiekuńczych.

 

42. Każdorazowo wejścia z grupą zorganizowaną winno być uzgodnione telefonicznie lub mailowo. Przy rezerwacji obowiązuje zaliczka w wysokości 50zl.

 

43. W przypadku rezygnacji zaliczka jest bezzwrotna.

 

44. Kartę magnetyczną, jedną dla całej grupy, otrzymuje opiekun.

 

45. W przypadku grupy liczącej co najmniej 10 osób cena wynosi 10zł., za osobę, za godzinę. Kawa dla opiekunów gratis.

 

46. Dzieci korzystające z Sali zabawa w grupie zorganizowanej obowiązuje w całości regulamin Sali Zabaw.

 

47. Za dzieci z grupy zorganizowanej całkowitą odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.

 

48. Godzinę rezerwacji dla grupy można ustalić indywidualnie. Możliwe są również godziny poza standardowym czasem pracy Sali Zabaw.

 

ZE WZGLĘDU NA ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA OSOBOM
KORZYSTAJĄCYM Z SALI ZABAW OBIEKT JEST
MONITOROWANY